Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ uchylająca uchwałę nr L/430/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym,  nr: LVII/518/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska w obrębie geodezyjnym,  nr: LVII/519/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Środa Śląska publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego,  nr: LVII/520/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska,  nr: LVII/521/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska,  nr: LVII/522/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,  nr: LVII/523/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia górnych stawek opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych,  nr: LVII/524/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  nr: LVII/525/18, data uchwalenia:  2018-02-28
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia na rok 2018 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  nr: LVII/526/18, data uchwalenia:  2018-02-28