Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  nr: LIII/459/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej,  nr: LIII/460/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sybiraków w Rakoszycach,  nr: LIII/461/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szczepanowie,  nr: LIII/462/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Ciechowie w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie oraz Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ciechowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Noblistów Polskich w Ciechowie ,  nr: LIII/463/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej,  nr: LIII/464/17 , data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Rakoszycach ,  nr: LIII/465/17 , data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Szczepanowie ,  nr: LIII/466/17, data uchwalenia:  2017-11-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2018,  nr: LII/445/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok,  nr: LII/446/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roku 2018 do realizacji zadania z zakresu organizowania transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Środa Śląska – Wrocław oraz Wrocław - Środa Śląska w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej,  nr: LII/447/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach wiejskich”,  nr: LII/448/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sięgacza ul. Rakoszyckiej w Środzie Śląskiej”,  nr:  LII/449/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika schodowego między ul. Kilińskiego a ul. Sikorskiego w Środzie Śląskiej”,  nr: LII/450/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie PT na potrzeby inwestycji gminnych”,  nr: LII/451/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT rozbudowy przedszkola w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie”,  nr: LII/452/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „PT adaptacji pomieszczenia na poddaszu Przedszkola Publicznego nr 1 w Środzie Śląskiej na salę do zajęć dla 25 dzieci z zapleczem sanitarnym”,  nr: LII/453/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich - Kryniczno",  nr: LII/454/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Naprawa murawy i zabezpieczenie boiska w Ciechowie”,  nr: LII/455/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w gminnym budynku użyteczności publicznej Wrocisławice 30A”,  nr: LII/456/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,  nr: LII/457/17, data uchwalenia:  2017-11-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: LII/458/17, data uchwalenia:  2017-11-07