Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym,  nr: XLI/349/17, data uchwalenia:  2017-04-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska,  nr: XLII/350/17, data uchwalenia:  2017-04-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Środa Śląska,  nr: XLII/351/17, data uchwalenia:  2017-04-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLII/352/17, data uchwalenia:  2017-04-07
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,  nr: XLI/333/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Środa Śląska w 2017 roku,  nr: XLI/334/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  nr: XLI/335/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat na terenie miasta Środa Śląska,  nr: XLI/336/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Środzie Śląskiej,  nr: XLI/337/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska,  nr: XLI/338/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębce,  nr: XLI/339/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice,  nr: XLI/340/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakoszyce,  nr: XLI/341/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska,  nr: XLI/342/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Środa Śląska darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa,  nr: XLI/343/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie dopłaty dla taryfowej Grupy 1 odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków,  nr: XLI/344/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XLI/345/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie emisji obligacji,  nr: XLI/346/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 – 2026,  nr: XLI/347/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/318/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 (Aktualizacja II),  nr: XLI/348/17, data uchwalenia:  2017-03-29
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli,  nr: XL/325/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/284/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIV/274/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok,  nr: XL/326/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy w Środzie Śląskiej,  nr: XL/327/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr 15/91 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie przeniesienia placu handlowego w Środzie Śląskiej przeznaczonego na sprzedaż obwoźną na plac targowy przy ulicy Nowotki w Środzie Śląskiej,  nr: XL/328/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”,  nr: XL/329/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Rakoszyce przy ul. Ogrodowej, na rzecz gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Środzie Śląskiej,  nr: XL/330/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XL/331/17, data uchwalenia:  2017-03-01
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Stanowiska wyrażającego poparcie dla propozycji nowego regulaminu targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej, w kontekście wniosku aplikacyjnego o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  nr: XL/332/17 , data uchwalenia:  2017-03-01