Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie podziału Gminy Środa Śląska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  nr: LXI/547/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska”,  nr: LXI/548/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIV/497/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Środa Śląska, udostępnianych Spółce Średzka Komunikacja Publiczna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,  nr:  LXI/549/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,  nr:  LXI/550/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIII/459/17 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,  nr: LXI/551/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki,  nr: LXI/552/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rakoszyce,  nr: LXI/553/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej kontroli nie objętej planem pracy na 2018 r.,  nr: LXI/554/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr XII/88/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2015-2022”,  nr: LXI/555/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej zadania inwestycyjnego „Budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej”,  nr: LXI/556/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej”,  nr:  LXI/557/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr XLIV/395/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania i kontroli,  nr: LXI/558/18, data uchwalenia:  2018-04-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę nr LIX/529/18 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Środa Śląska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,  nr: LX/545/18, data uchwalenia:  2018-04-19
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie szczegółowych zasad udzielania i wymiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych,  nr: LX/546/18, data uchwalenia:  2018-04-19