Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |
Słowa
Numer uchwały/zarządzenia
Data uchwaleniaod    do   
Status
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie zakupu biletów wstępu na basen w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej dla uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Średzki,  nr: XXXVIII/303/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej,  nr: XXXVIII/304/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia na rok 2017 wykazu podmiotów oraz wysokości i zakresu prac finansowanych z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,  nr: XXXVIII/305/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy - usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe,  nr: XXXVIII/306/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020,  nr: XXXVIII/307/17 , data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/270/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,  nr: XXXVIII/308/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Środa Śląska ,  nr: XXXVIII/309/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – przesyłowej linii elektroenergetycznej,  nr: XXXVIII/310/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego ,  nr: XXXVIII/311/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody w Środzie Śląskiej,  nr: XXXVIII/312/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/280/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Środa Śląska ,  nr:  XXXVIII/313/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania ,  nr: XXXVIII/314/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej,  nr: XXXVIII/315/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.,  nr: XXXVIII/316/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Środa Śląska na lata 2017 – 2026,  nr: XXXVIII/317/17, data uchwalenia:  2017-01-25
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 (Aktualizacja II),  nr: XXXVIII/318/17, data uchwalenia:  2017-01-25