Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 informacje podstawowe |  charakterystyka jednostki |  Prezes Zarządu |  pracownicy |  regulaminy i statuty |  załatwiane sprawy |  Regulamin udzielania zamówień |  Archiwum przetargów |  Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekówej w m. Środa Ślaska, Ciechów i Bukówek |  Przetargi |  Dokumenty do pobrania |  Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Cesarzowice i Juszczyn |

charakterystyka jednostki


cel i rodzaj działalności

zakład jest jednostką organizacyjną do zadań gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje

  1. Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. Realizacja budowy i rozbudowy, remontów i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
  3. Gospodarka osadami ściekowymi.

świadczone usługi dla ludności

dostawa wody i odprowadzanie ścieków.