Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 Bieżące przetargi |  Wyniki przetargów |  Archiwum przetargów 

opracowanie projejtu budowlano- wykonawczego pn. Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania

Data publikacji:2008-06-20

   

Data publikacji:2008-06-20

Informacje o przetargu:230608ogloszenieLipowa.pdfogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:230608SIWZLipowa.pdfSIWZ + zał. Nr 1, 2, 3, 4,5

 

Data publikacji:2008-06-23

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:230608zalacznik6Lipowa.pdfzałacznik Nr 6 - ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzeń wraz z programem naprawczym budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 19-21

 

Data publikacji:2008-06-23

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:230608zalacznik7Lipowa.pdfzałacznik Nr 7 - ekspertyza o stanie technicznym i przyczynach uszkodzeń wraz z programem naprawczym budynku mieszkalnego przy ul. Lipowej 22

 

Data publikacji:2008-07-15

Informacja o wyniku przetargu:Gmina Środa Śląska Środa Śląska, 15.07.2008r. Plac Wolności 5 55-300 Środa Śląska IZP 3410-33 /08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na : a) Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego pn. „Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Lipowej w Środzie Ślaskiej.” b) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 204r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na a) Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego pn. „Renowacja budynków socjalnych przy ulicy Lipowej w Środzie Ślaskiej.” b) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 4 oferty. Numeroferty 1 Nazwa Wykonawcy Adres; AVASTUDIO; 32-020 Wieliczka ul. Solna 53 Cena brutto PLN - 99.796,00 Numeroferty 2 Nazwa Wykonawcy Adres;Spółka Inwestycyjno -Budowlana BIODOM Sp. z o.o. 58-200 Dzierżoniów ul. Daszyńskiego 16 Cena brutto PLN -250.100,00 Numeroferty 3 Nazwa Wykonawcy Adres;PETRUS Piotr Sudoł; 55-300 Środa Śląska ul. Łanowa Cena brutto PLN -79.300,00 Numeroferty 4 Nazwa Wykonawcy Adres;Architektoniczne Biuro Projektowe „Abi – project” 49-300 Brzeg ul. A Struga 13 Cena brutto PLN -101.138,00 Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert nie podlegających wykluczeniu ani odrzuceniu. Zgodnie z pkt. 15 SIWZ jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty była cena. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w SIWZ formułą dokonała oceny punktowej złożonych ofert. Numer oferty 1 Liczba pkt w kryterium cena; 79,46 Numer oferty 2 Liczba pkt w kryterium cena; 31,71 Numer oferty 3 Liczba pkt w kryterium cena; 100,00 Numer oferty 4 Liczba pkt w kryterium cena; 78,41 Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów ofert ustalono, iż oferta nr 3 firmy PETRUS Piotr Sudoł; 55-300 Środa Śląska; ul. Łanowa 2, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru. Firma PETRUS Piotr Sudoł; 55-300 Środa Śląska; ul. Łanowa 2, za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała najniższą cenę 79.300,00 zł, a co za tym idzie otrzymała maksymalna ilość punktów (100) . Kierownik Zamawiającego z up. Burmistrza Środy Ślaskiej Mieczysław Kudryński Zastępca Burmistrza