Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Środa Śląska
 statut gminy |  budżet |  uchwały |  zarządzenia |  Zarządzenie zastępcze |

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ zmieniająca uchwałę Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w Środzie Śląskiej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania opłat

Numer: XXXVI/287/16
Data uchwalenia: 2016-12-07
Podstawa prawna:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Treść:

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie ustalenia w Środzie Śląskiej strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania opłat w § 4 ust. 2 dodaje się pkt 3 o treści:
„3) pojazdów niskoemisyjnych (ekologicznych) z napędem elektrycznym lub napędem spalinowym spełniających normę Euro 6.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Typ dokumentu:
uchwała
Status:
obowiązuje
Data wejścia w życie: 2017-01-03
Nr dziennika: Dz. Urz. W. D. poz. 5916 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uwagi:

 

 

jednolity identyfikator aktu: http://edzienniki.duw.pl/duw/WDU_D/2016/5916/akt.pdf

uchwała weszła w życie jw. i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 r.

Załączniki:

  treść uchwały PDF (62 KB)