Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-04-27
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

Nie dotyczy

Opłaty skarbowe

Nie dotyczy

Opłaty administracyjne

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy


Termin załatwienia sprawy:

• do 1 miesiąca
• do 7 dni - gdy złożono skargę lub wniosek do niewłaściwego organu – organ obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ
• 14 dni - gdy skarga wpłynęła za pośrednictwem lub bezpośrednio od posła, senatora czy radnego - art. 237 § 2 k.p.a.

Sposób załatwienia sprawy:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej bez zbędnej zwłoki kieruje skargę do Komisji Rewizyjnej, celem zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze i przygotowania projektu stanowiska Rady Miejskiej w sprawie skargi, w formie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Następnie Rada Miejska w formie uchwały rozpatruje skargę, stwierdzając jej zasadność lub bezzasadność. O toku sprawy i terminach związanych ze sprawą strona jest informowana na bieżąco.
Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, sek. A, parter, pok. nr P-1. Skargi i wnioski przyjmują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej na bieżąco w wyznaczonych dniach i godzinach pełnienia dyżurów w siedzibie Rady Miejskie w Środzie Śląskiej.

Tryb odwoławczy

Postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowo-administracyjnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570)

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46)

5. Uchwała Nr VII/83/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków

Inne informacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele i przedsiębiorcy mają prawo wnosić skargi, wnioski do organów administracji publicznej, a organy te mają obowiązek ich rozpatrzenia. Przez administrację publiczną należy rozumieć organy państwa, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy samorządowych jednostek organizacyjnych.
Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skarga złożona przez stronę w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami Kpa. Oznacza to, iż organ w uzasadnieniu do decyzji odnosi się również do kwestii zarzutów zawartych w złożonej skardze. Skargę w sprawie, w której w toku postępowania administracyjnego została wydana decyzja ostateczna, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania lub za żądanie stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany z urzędu. Należy podkreślić, że żądanie takie zostanie uwzględnione, gdy zachodzą przewidziane w k.p.a. przesłanki do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany. Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany. Przedmiotem wniosku, zgodnie z art. 241 k.p.a., mogą być sprawy związane z ulepszeniem organizacji, wzmocnieniem praworządności, usprawnieniem organizacji pracy i zapobiegania nadużyciom, ochroną własności społecznej, lepszego zaspokojenia potrzeb ludności. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
Usługa nie dotyczy udostępniania informacji publicznej na wniosek.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Beata Wysocka
dodano do BIP dnia 2018-04-27
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu