Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl
Data utworzenia
2018-05-04
Osoby odpowiedzialne za merytoryczne załatwienie sprawy
Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załacznikami:

 •  Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 sztuki 

 • W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko — raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 — kartę informacyjną przedsięwzięcia– 3 sztuki;

 • W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko — kartę informacyjną przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem) – 3 sztuki;

 • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 • Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany obszar na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł.

 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora - oryginał pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Opłaty skarbowe

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 205 zł   - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach              
 • 17 zł     - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
Opłaty administracyjne

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy

 Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej, parter P-1 lub Wydział Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa pok. 12A (2 piętro)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwolawczego we Wrocławiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Spraw Komunalnych Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1405 ze zmianami) - (art. 59 - 87).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 71).
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Aleksandra Markiewicz
dodano do BIP dnia 2018-05-04
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu