Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z NGO
Informacje dodatkowe:

Do zadań Wydziału należy:
1. W zakresie rozwoju przedsiębiorczości:
Kompleksowe przygotowanie, wsparcie aplikowania o środki zewnętrzne przez Wydział PRG i zarządzanie realizacją projektu pn. Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości
Współudział w przygotowaniu i realizacji projektu pn. Utworzenie Przemysłowego Inkubatora Przedsiębiorczości w Podstrefie LSSE w ramach spółki celowej
Kompleksowe przygotowanie, wsparcie aplikowania o środki zewnętrzne przez Wydział PRG i zarządzanie realizacją projektu pn. Utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego
Zbudowanie relacji i koordynacja współpracy Gminy z przedsiębiorcami
Organizacja szkoleń i udzielanie pomocy merytorycznej przedsiębiorcom z terenu Gminy,w tym m. in. doradztwo z zakresu:
zakładania działalności gospodarczych i spółek prawa handlowego,
finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych,
prawa gospodarczego.
Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej
Świadczenie usług na rzecz osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą w ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości,
Prowadzenie działań promocyjnych związanych z funkcjonowaniem podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania inwestorów i ich kompleksowej obsługi: w tym opracowywanie i prezentacja oraz promocja oferty inwestycyjnej Gminy środa Śląska,
Koordynowanie współpracy z instytucjami pośredniczącymi w kontaktach z inwestorami,
spieranie organizacyjne oraz finansowe przedsięwzięć zmierzających do rozwoju średzkich firm, w tym przygotowywanie wspólnych działa promocyjnych,
Współudział w tworzeniu, opiniowanie i konsultowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na wspieranie nowych inwestycji w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub w ramach pomocy de minimis przeznaczonej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska, w tym prowadzenie symulacji w zakresie potencjalnych skutków finansowych tego typu uchwał,
Współudział w tworzeniu, opiniowanie i konsultowanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie wysokości i różnicowania stawek podatków i opłat lokalnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Środa Śląska, w tym prowadzenie symulacji w zakresie potencjalnych skutków finansowych tego typu uchwał,
Przygotowywanie zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób taksówkami,
Prowadzenie ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie niebędących hotelami
Współpraca z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania i szkolenia pracowników.
Organizacja spotkań dla podmiotów gospodarczych służących nawiązywaniu kontaktów biznesowych.
Promocja rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym naciskiem na mikro i małe przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczość na terenach wiejskich

2. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi (NGO):
Kompleksowe przygotowanie, wsparcie aplikowania o środki zewnętrzne przez Wydział PRG i zarządzanie realizacją projektu pn. Utworzenie centrum NGO
Zbudowanie relacji i koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
Opracowanie i realizacja gminnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym:
opracowywanie projektów wniosków, procedur i trybu rozpatrywania ofert i wniosków na realizację zadań publicznych,
organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
zlecanie zadań publicznych do realizacji w trybie pozakonkursowym,
rozliczanie umów wynikających z realizowanych przez Wydział zadań publicznych,
przygotowanie i podpisywanie umów z Oferentami w zakresie zadań publicznych,
nadzór nad realizacją podpisanych umów;
Wsparcie organizacyjne i merytoryczne organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Środa Śląska, w tym:
doradztwo z zakresu prawa, finansów i zarządzania projektami organizacjom pozarządowym działającym na terenie gminy Środa Śląska
43. doradztwo w zakresie aplikowania przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i liderów lokalnych do programów graniowych
Organizacja i prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych w tym spotkań służących nawiązywaniu współpracy i wymianie dobrych praktyk
Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji niezbędnych dla działalności organizacji pozarządowych.
Współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz organizacji pozarządowych.
Prowadzenie i stała aktualizacja bazy danych gminnych organizacji pozarządowych.
Monitorowanie działalności gminnych organizacji pozarządowych.
Inicjowanie projektów partnerskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Promocja działalności sektora NGO.


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Administrator Administrator
Data wytworzenia informacji: 01-02-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018