Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Gminne Centrum Reagowania
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Ślaskiej pl. Wolności 3, sektor D, I piętro, pokój nr 10D
Telefon:
713960710|502752174
Fax:
713175405
Email:

Informacje dodatkowe:

Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

 1. nadzór nad stanem organizacji oraz wykonywaniem zadań w zakresie obrony cywilnej przez określone komórki organizacyjne wchodzące w skład Urzędu jak również przez instytucje, zakłady pracy i organizacje społeczne działające na terenie Gminy,

 2. opracowywanie i aktualizacja Planów Obrony Cywilnej, Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego, Planu Ochrony przed Powodzią,

 3. organizacja szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony ludności,

 4. alarmowanie i ochrona ludności w czasie wojny oraz współdziałanie i koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych na terenie gminy w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych,

 5. planowanie i realizacja w ramach limitów środków finansowych na zadania obrony cywilnej Gminy,

 6. sprawowanie ogólnego nadzoru nad przygotowaniem do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,

 7. planowanie, organizacja oraz przygotowanie ewakuacji / przyjęcia ludności,

 8. gospodarka sprzętem obrony cywilnej znajdującym się w interwencyjnym magazynie obrony cywilnej,

 9. opracowywanie i aktualizacja wytycznych Burmistrza w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności

 10. opracowywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie gminy Środa Śląska

 11. udział w treningach systemu ostrzegania i alarmowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych

 12. prowadzenie okresowej konserwacji sprzętu obrony cywilnej

 13. prowadzenie bazy sił i środków ARCUS

 14. uczestniczenie w posiedzeniach I szkoleniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 15. współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją oraz z sąsiednimi gminami,

 16. ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej

 17. organizowanie elementów powszechnego systemu ostrzegania i alarmowania ludności,

2. W zakresie spraw wojskowych i obronnych:

 1. przygotowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych,

 2. współudział w przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,

 3. kompletowanie i opiniowanie wniosków o odroczenie zasadniczej służby wojskowej,

 4. orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

 5. ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 6. uznawanie żołnierza odbywającego służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 7. wypłata należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w czasie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej,

 8. opracowanie i bieżąca aktywizacja planów Akcji Kurierskiej, uczestniczenie w treningach oraz organizacja szkoleń,

 9. opracowywanie wytycznych w zakresie przygotowań obronnych Gminy, zgodnie z ustaleniami wojewody,

 10. koordynowanie zadań związanych z funkcjonowaniem „Stałego Dyżuru” oraz organizacja szkoleń obsady stałego dyżuru.

 11. prowadzenie i aktualizacja „Planu Świadczeń” oraz nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz doraźnych świadczeń rzeczowych,

 12. przygotowywanie decyzji dotyczących zajęcia budynków, pomieszczeń i terenów do zakwaterowania sił zbrojnych,

 13. opracowywanie i aktualizacja Miejsko - Gminnego Programu Mobilizacji Gospodarki

 14. udzielanie informacji interesantom w zakresie kontaktów z instytucjami wojskowymi, w zakresie powoływania i odraczania zasadniczej służby wojskowej,

 15. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym, Powiatową Komenda Policji w zakresie spraw wojskowych i obronnych

 16. przygotowanie Stanowiska Kierowania Burmistrza w Dotychczasowym Miejscu Pracy,

 17. przygotowanie publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy Środa Ślaska na potrzeby obronne Państwa,

 18. opracowanie wytycznych w sprawie realizacji zadań obronnych,

 19. opracowanie rocznych planów szkolenia obronnego,

 20. prowadzenie rejestru wydanych decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych,

 21. prowadzenie ewidencji szkoleń obronnych

 22. opracowywanie kierunków działania w zakresie zadań obronnych

 23. organizowanie treningów systemu łączności stałego dyżuru na terenie gminy

 24. organizowanie treningów zgrywających elementów systemu ostrzegania i alarmowania na terenie gminy

 25. uczestniczenie wspólnie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w oględzinach pojazdów będących przedmiotem świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

 26. prowadzenie rejestru osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej

 27. wykonywanie zestawienia stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej

 28. opracowanie i aktualizacja planów świadczeń osobistych i rzeczowych.

3. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:

 1. koordynacja działań członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

 2. nadzór i kontrola stanu technicznego remiz strażackich,

 3. ubezpieczanie członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas działań ratowniczych i ćwiczeń w instytucjach ubezpieczeniowych,

 4. nadzór nad szkoleniem członków ochotniczych straży pożarnych i przygotowanie do zawodów i ćwiczeń,

 5. prowadzenie ewidencji sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych

 6. planowanie budżetu Ochotniczych Straży Pożarnych na podstawie złożonych wniosków

 7. opracowywanie projektów umów oraz naliczanie wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego

 8. naliczanie ekwiwalentów dla jednostek OSP za udział w szkoleniach oraz działaniach ratowniczo-gaśniczych

 9. kierowanie kierowców pojazdów pożarniczych na badania psychotechniczne

 10. kierowanie członków OSP na badania okresowe,

 11. współudział z KP PSP w organizacji turnieju Wiedzy Pożarniczej, gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz Dnia Strażaka

 12. pozyskiwanie dotacji na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 13. wspólnie z KP PSP dokonywanie analizy i ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy

 14. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem sprzętem przeciwpożarowym będącym w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia jednostkom OSP,

 15. współudział w prowadzeniu kontroli przez KP PSP w zakresie gotowości bojowej i wyposażenia jednostek OSP,

 16. ubezpieczanie pojazdów OSP oraz mienia w remizach strażackich.

 17. ubezpieczenia budynków z siedzibą remiz strażackich

 18. zarządzanie budynkami remiz strażackich, w tym

 • planowanie remontów,

 • prowadzenie i aktualizacja Książki Obiektu Budowlanego,

 • prowadzenie okresowych przeglądów budynku oraz instalacji określonych w prawie budowlanym.

 1. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

 1. opracowywanie planu operacyjnego bezpośredniej ochrony przed powodzią oraz jego bieżąca aktualizacja

 2. podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zwiększającego stopień bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy,

 3. powiadamianie ludności o zagrożeniach powodziowych,

 4. inicjowanie i niesienie pomocy ludności dotkniętej klęską powodzi,

 5. organizowanie i podejmowanie działań zmierzających do szybkiego usuwania szkód powodziowych,

 6. zarządzanie i kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią,

 7. prowadzenie wykazu ewidencji szkód i strat oraz opracowywanie bieżących sprawozdań w tym zakresie,

 8. prowadzenie MG magazynu przeciwpowodziowego,

 9. współdziałanie ze Starostą Powiatu Średzkiego, Powiatową Komendą Policji, Państwową Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Jednostkami Wojskowymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

  5. Prowadzenia odpowiednich działań asekuracyjnych w przypadku wystąpienia innych, niż wymienione w niniejszym Regulaminie, klęsk żywiołowych.

  6. Przygotowanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Urzędu z zakresu działania wydziału,7. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Liberek Leszek
Data wytworzenia informacji: 18-04-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018