Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 39 60 715
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegóły jednostki

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej (ZOPO)

Adres
ul. Legnicka 21, lok.4
55-300 Środa Śląska
Telefon
+48 71 3960743
Fax

Strona internetowa
E-Mail

Numer konta


NIP

REGON

Informacje dodatkowe

DYREKTOR                            

 

Imię i nazwisko:

 

Adres do korespondencji:

 

 

 

 

Telefon:

                                           

 

 E-Mail:

                                            Miejsce i czas urzędowania:

 

 

Krzysztof Peryga

 

Zespół Obsługi Placówek                    Oświatowych  w Środzie Śląskiej         ul. Legnicka 21 lok. 4                          55-300 Środa Śląska                         

 

71 39 60 740                                                                           

                         zopo@srodaslaska.pl                                                              Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej          ul. Legnicka 21, lok. 4                         55-300 Środa Śląska                                                                                         

poniedziałek - od 7:30 do 15:30;

wtorek - od 7:30 do 15:30;

środa - od 7:30 do 16:00;

czwartek - od 7:30 do 15:30;

piątek - od 7:30 do 15:00.

Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami:                                                                                                     Pan Tomasz Barański

Kontakt:
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych,ul. Legnicka 21/4
55-300 Środa Śląska,tel. 605-937-609
e-mail: 
koordynator4@synergiaconsulting.pl
 

 

                                                                                                                    


 

cel i rodzaj działalności:

obsługa szkół, przedszkoli i żłobków znajdujących się na terenie Gminy Środa Śląska.

 

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje:

 

Do zadań Zespołu należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek budżetowych Gminy Środa Śląska w zakresie :

 

1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

 

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,

 

3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,

 

4) obsługi finansowo-księgowej wydzielonych rachunków dochodów, o których mowa w art.223 ustawy o finansach publicznych,

 

5) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszy socjalnych jednostek obsługiwanych,

 

6) koordynowania    czynności    inwentaryzacyjnych   składników   majątkowych      jednostek obsługiwanych,

 

7) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych;

 

8) opracowywania projektów planów budżetu oraz jego zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych,

 

9) prowadzenia sprawozdawczości statystycznej w zakresie wykonywanych zadań,

 

10) prowadzenia obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,

 

11) prowadzenia obsługi kadrowej w zakresie ewidencji dokumentacji dotyczącej zatrudniania, zmian w okresie trwania stosunku pracy i zwalniania pracowników w obsługiwanych jednostkach,

 

12) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

 

13) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,

 

14) przygotowywania danych do sprawozdania o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,

 

15) współdziałania z jednostkami obsługiwanymi przy realizacji zamówień publicznych,

 

16) prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi,

 

17) prowadzenia spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidowaniem szkół, przedszkoli i żłobków,

 

18) analizowania oraz przygotowywania do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół, przedszkoli i żłobków na dany rok szkolny,

 

19) prowadzenia spraw związanych z realizowaniem obowiązku nauki przez dzieci i młodzież,

 

20) obsługi Systemu Informacji Oświatowej,

 

21) prowadzenia Ewidencji Placówek Niepublicznych oraz współpracy z organami prowadzącymi Placówki Niepubliczne w sprawach ewidencji uczniów oraz przyznawania i rozliczania dotacji dla tych placówek,

 

21) organizowania  dowozu dzieci do szkół i przedszkoli;

 

22) współdziałania z dyrektorami jednostek obsługiwanych w sprawach dotyczących zapewnienia warunków realizacji ich zadań statutowych, w tym remontów i wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt,

 

23) współdziałania z Urzędem Miejskim w Środzie Śląskiej przy realizacji inwestycji dotyczących żłobków, przedszkoli i szkół,

 

24) wykonywania zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,

 

25) prowadzenia spraw dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych,

 

26) prowadzenia spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

 

27) prowadzenia spraw związanych z konkursami na stanowiska dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Środa Śląska,

 

28) prowadzenia wymaganych  ewidencji spraw pracowniczych, uczniowskich i mienia,

 

29) archiwizowania dokumentów.

 

30) prowadzenia rejestrów VAT oraz sporządzania deklaracji VAT jednostek obsługiwanych.

 

 

 

 

 

Załączniki

 Regulamin pracy ZOPO w Środzie Śląskiej
 Regulamin Organizacyjny ZOPO w Środzie Śląskiej
 Klauzula informacyjna dla pracowników i klientów Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
 Informacja dotycząca dotacji na przedszkola w 2018 r.
 Informacja dotycząca dotacji na przedszkola w 2017 r.
 Podstawowa kwota dotacji w 2018 r. - druga aktualizacja
 Podstawowa kwota dotacji w 2019 roku
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Żłobek Publiczny w Szczepanowie
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Przedszkole Publiczne w Szczepanowie
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Przedszkole Publiczne w Ciechowie
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie
 Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
 Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku
 Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Środa Śląskahttps://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=152
 Podstawowa kwota dotacji w 2020 roku
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie
 Sprawozdanie finansowa za 2019 rok - Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
 Sprawozdanie finansowa za 2019 rok - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Przedszkole Publiczne w Ciechowie
 Sprawozdanie finansowe za 2019 r. - Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Przedszkole Publiczne w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Żłobek Publiczny w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok - Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku
 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZOPO Środa Śląska
 Druga aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2020 roku
 Podstawowa kwota dotacji w 2021 roku
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rakoszycach
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Sprawozdanie łączne - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych i Szkoły Podstawowe
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Sprawozdanie łączne - Przedszkola i Żłobki Publiczne
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Żłobek Publiczny w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Żłobek Publiczny w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Przedszkole Publiczne w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Przedszkole Publiczne nr 3 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Przedszkole Publiczne w Ciechowie
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Przedszkole Publiczne nr 1 w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
 Sprawozdanie finansowe za 2020 r. - Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Ciechowie

Pracownicy

Baranowska Dorota

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Bartkiewicz - Baran Barbara

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Grabowiecki Mateusz

Stanowisko:
starszy referent
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Koźlik Danuta

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Krzyżanowska Elżbieta

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Kulas - Klukaszewska Katarzyna

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Kuriata Irena

Stanowisko:
główna księgowa
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Walczak Sławomir

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Wojtasiński Tomasz

Stanowisko:
kierowca
Godziny przyjęć i nr pokoju:

 miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Żyła Justyna

Stanowisko:
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

godziny przyjęć: poniedziałek, wtorek, czwartek - 7:30 - 15:30; środa - 7:30 - 16:00; piątek - 7:30 - 15:00, miejsce urzędowania: ul. Legnicka 21, lok.4, 55-300 Środa Śląska.

Dokumenty opublikowane przez jednostkę
LpTytuł dokumentuOpcje
1INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. PŁAC, KSIĘGOWOŚCI I BUDŻETU W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
2NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. PŁAC, KSIĘGOWOŚCI I BUDŻETU W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
3Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora ZOPO w Środzie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników ZOPO w Środzie Śląskiej w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela
4Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - ZOPO 2021
5Kontrola w Żłobku Publicznym w Środzie Śląskiej w 2021 r.
6Kontrola w Stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Środzie Śląskiej w 2021 r.
7Kontrola w Przedszkolu Publicznym w Ciechowie w 2021 r.
8Kontrola w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Środzie Śląskiej w 2021 r.
9Kontrola w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Środzie Śląskiej w 2021 r.
10HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO W ŚRODZIE ŚLASKIEJ NA ROK 2021/2022
11REJESTR PRACODAWCÓW - 2020 R., KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
12Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia innego dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2020 r. przypadający w sobotę dla pracowników ZOPO w Środzie Śląskiej
13Zarządzenie nr 179/2020 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 27.07.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym ..
14OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
15REJESTR PRACODAWCÓW - 2019 R., KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
16UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA KRYTERIÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŚRODA ŚLĄSKA
17Zarządzenie Nr 21/2020 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021...
18Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Środa Śląska
19ZMIANY W DOWOZIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
20Protokół kontroli 2019 - Niepubliczne Przedszkole ENTLICZEK w Środzie Śląskiej
21Protokół kontroli 2019 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny PENTLICZEK w Środzie Śląskiej
22Protokół kontroli 2019 - Niepubliczny Punkt Przedszkolny PENTLICZEK 2 w Środzie Śląskiej
23Uchwała Nr X/102/19 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Środa Śląska dla publicznych i niepublicznych:.........
24Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko specjalisty IT w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej
25NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY IT W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ (ORAZ W PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH)
26Kontrola w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej w 2019 r.
27NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY IT W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
28Kontrola w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Środzie Śląskiej
29REJESTR PRACODAWCÓW – 2018 R., KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
30Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora ZOPO w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników ZOPO w Środzie Śląskiej dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
31Kontrola w Żłobku Publicznym w Szczepanowie
32Kontrola w Przedszkolu Publicznym w Szczepanowie
33Kontrola w Żłobku Publicznym w Środzie Śląskiej
34UCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI....
35NABÓR NA STANOWISKO RADCY PRAWNEGO W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
36Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020
37Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora ZOPO w Środzie Śląskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia dla pracowników ZOPO w Środzie Śląskiej dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania
38KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W RAKOSZYCACH - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
39KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CIECHOWIE - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
40KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SYBIRAKÓW W RAKOSZYCACH
41KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. NOBLISTÓW POLSKICH W CIECHOWIE
42Kontrola w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PENTLICZEK w Środzie Śląskiej
43Kontrola w Punkcie Przedszkolnym PENTLICZEK 2 w Środzie Śląskiej
44Kontrola w Przedszkolu Niepublicznym ENTLICZEK w Środzie Śląskiej
45Kontrola w Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej
46INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
47INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
48REJESTR PRACODAWCÓW – 2015 R., 2016 R., 2017 R. KTÓRYM PRZYZNANO DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
49NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW PŁAC I KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 
dodano do BIP: 21-03-2018 09:38:09 | rejestr zmian