Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Inwestycji
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 5, Sektor A i B, II piętro, pokoje A-15, A-16, B-11.
Telefon:
+48 71 3960741 (pokój A-16)|+48 71 3960714 (pokój A-15)|+48 71 3960745 (pokój B-11)
Informacje dodatkowe:

Cel i rodzaj działalności:

 1. Planowanie nowych zamierzeń inwestycyjnych w oparciu o potrzeby zgłaszane przez wydziały Urzędu, gminne jednostki organizacyjne i osoby fizyczne.
 2. Współdziałanie z wydziałami Urzędu na etapie przygotowania inwestycji (założenia, uzgodnienia, dokumentacja).
 3. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego do chwili jego odbioru i rozliczenia zadania wraz z przeprowadzaniem przeglądów gwarancyjnych zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych.
 4. Współdziałanie w przygotowaniu umów dla planowanych zadań projektowych, inwestycyjnych i remontowych.
 5. Sporządzanie zbiorczych informacji z realizacji prowadzonych inwestycji, przygotowywanie sprawozdań statystycznych.
 6. Współdziałanie z instytucjami finansowymi, dysponentami funduszy dla pozyskania środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, koordynacja działań w zakresie współfinansowania inwestycji.
 7. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji.
 8. Nadzór nad właściwym utrzymaniem (zimowym) i oznakowaniem dróg zarządzanych przez Gminę.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg oraz infrastruktury drogowej.
 10. Prowadzenie i dokumentowanie kontroli stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz realizowanych inwestycji.
 11. Wydawanie zezwoleń na lokalizowanie zjazdów, reklam oraz obiektów, urządzeń i infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych.
 12. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa gminnej działki drogowej oraz orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
 13. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla przewoźników.
 14. Koordynacja realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód.
 15. Nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z gospodarką wodną na terenie miasta i gminy. Utrzymanie w należytym stanie rowów melioracyjnych będących własnością Gminy oraz rowów przydrożnych gróg gminnych.
 16. Współpraca ze Średzką Wodą Sp. z o. o. w zakresie planowania oraz realizacji inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz utrzymania istniejących urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przekazanych spółce.
 17. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej.
 18. Nadzór na właściwym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta i gminy.
 19. Nadzór na utrzymaniem w należytym stanie technicznym wiat przystankowych na terenie miasta i gminy.
 20. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi instytucjami w zakresie remontów i przebudów obiektów zabytkowych oraz uzgadaniania i uzyskania pozwoleń na prowadzenie prac ziemnych przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach objętych ochroną konserwatorską.
 21. Realizacja uchwał w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, sposob jej rozliczania i kontroli.
 22. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 23. Przygotowanie i aktualizacji danych do Biletynu informacji Publicznej oraz na stronę internetową Urzędu z zakresu działania wydziału.

Rodzaj i zakres spraw jakimi się wydział zajmuje:

 1. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych oraz orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
 2. Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych.
 3. Wydawanie zezwoleń na lokalizację obiektów budowlanych, urządzeń, infrastruktury oraz reklam w pasie dróg gminnych i na działach gminnych.
 4. Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do kanalizacji deszczowej.
 5. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych dla przewoźników.

Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Kułakowska Magdalena
Data wytworzenia informacji: 26-04-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018