Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Biuro Rady Miejskiej
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Śląskiej Plac Wolności 1, I piętro, pokój nr D-11
Telefon:
+48 71 39 60 762
Fax:
+48 71 39 60 762
Email:

Informacje dodatkowe:

godziny urzędowania:
poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 16:00
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:00

 

rodzaj i zakres spraw jakimi wydział się zajmuje:
1) obsługa Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej
2) gromadzenie materiałów będących przedmiotem obrad, przedstawienie ich Przewodniczącemu Rady oraz właściwym komisjom,
3) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję i posiedzenia Komisji,
4) obsługa posiedzeń Rady i jej komisji, opracowywanie materiałów ze spotkań, wniosków, opinii oraz przekazywanie ich w razie potrzeby Burmistrzowi,
5) współdziałanie w zakresie opracowywania planów pracy Rady i jej komisji,
6) prowadzenie rejestru uchwał i tworzenie ich zbiorów,
7) współpraca z Radcą Prawnym w zakresie przygotowywanych projektów uchwał Rady,
8) prowadzenie rejestru interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem,
9) udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz przekazywanie Burmistrzowi uchwał podjętych przez Radę,
10) współdziałanie z przewodniczącymi właściwych komisji Rady w zakresie przygotowania projektów aktów zawierających przepisy prawa miejscowego,
11) tworzenie aktów prawa miejscowego w formacie xml i przekazywanie ich do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym przez moduł komunikacyjny,
12) przygotowanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej,
13) prowadzenie rejestrów nadanych tytułów: „Zasłużony dla Gminy Środa Śląska” oraz „Honorowy Obywatel Środy Śląskiej”,
14) przekazywanie sołtysom materiałów na sesję Rady,
15) prowadzenie, udostępnianie i nadzór nad zbiorem aktów prawa miejscowego,
16) dostarczanie do: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz właściwym Wydziałom UM uchwał podjętych przez Radę Miejską,
17) przygotowanie, publikacja oraz aktualizacja informacji dotyczących Wydziału na stronie internetowej Gminy,
18) przekazywanie do wydziału FIB danych niezbędnych do naliczenia diet dla radnych i sołtysów za udział w pracach Rady,
19) prowadzenie ewidencji klubów radnych,
20) prowadzenie rejestru delegacji służbowych radnych,
21) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych oraz informacji składanych przez radnych,
22) współdziałanie z Wojewodą Dolnośląskim w zakresie przekazywanych uchwał,
23) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie procedury absolutoryjnej,
24) przyjmowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków oraz prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej,
25) nadzór nad właściwym przygotowaniem sali konferencyjnej do posiedzeń komisji Rady oraz sesji,
26) przeprowadzenie procedury związanej z wyborem ławników,
27) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Wysocka Beata
Data wytworzenia informacji: 01-02-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018