Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
URZĄD MIEJSKI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
URZĄD MIEJSKI
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
Adres:  
Plac Wolności 5, 55-300 Środa Śląska
Telefon:  
+48 71 317 30 52
Fax:  
+48 71 317 34 05
E-mail:  
um@srodaslaska.pl

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki:
Wydział Spraw Lokalowych
Adres komórki:
Urząd Miejski w Środzie Ślaskiej pl. Wolności 3, sektor B, parter, pokój nr 1-4
Telefon:
71 3960749 Mirosław Baraniecki|71 3960754 Grzegorz Hajduk, Dorota Sendyka|713960748 Irena Adamiak|71 3960725 Małgorzata Porosińska|71 3960790 Dorota Ziobro
Fax:
71 3175405
Email:

Informacje dodatkowe:

 Do zadań Wydziału należy:

1) opracowywanie planu remontów budynków na terenie Gminy,
2) prowadzenie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Gminę,
3) zaksięgowanie kosztów związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi, sporządzanie rozliczeń, bilansów, rejestracja wspólnot, zeznań podatkowych,
4) prowadzenie pomocniczych ksiąg rachunkowych z zakresu dochodów Gminy uzyskanych z tytułu najmu lokali użytkowych, komunalnych lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych,
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz deklaracji CIT – 8 i CIT-8O
6) kontrola terminowości i wysokości wpłat czynszowych
7) wprowadzanie zmian stawek czynszowych
8) obsługa rachunków bankowych wspólnot mieszkaniowych,
9) obsługa zebrań ogółu właścicieli lokali,
10) przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania,
11) sporządzanie sprawozdań statystycznych oraz do RIO
12) opracowywanie listy przydziału lokali mieszkalnych w oparciu o złożone wnioski,
13) przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych,
14) przedkładanie Burmistrzowi podań dotyczących rozłożenia na raty i umorzenia zaległych płatności za lokale mieszkalne i użytkowe,
15) kontrola wpłat czynszów za lokale mieszkalne osób pobierających dodatek mieszkaniowy,
16) przygotowanie dokumentów niezbędnych w prowadzonych postępowaniach sądowych
17) nadzór nad przestrzeganiem przez najemców przepisów porządkowych, p.poż, bhp,
18) okresowe przeglądy budynków, instalacji gazowych, przewodów kominowych i innych określonych prawem budowlanym
19) prowadzenie i aktualizacja “książek obiektów budowlanych” dla budynków komunalnych oraz zarządzanych przez Gminę wspólnot mieszkaniowych,
20) przygotowanie i rozliczanie prac remontowych budynków i lokali,
21) nadzór nad wykonawcami całodobowej obsługi konserwatorskiej instalacji wod-kan. i elektrycznej,
22) nadzór nad wykonawcami usług dotyczących obsługi budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych.
23) organizacja przetargów na wynajem lokali użytkowych,
24) przygotowanie projektów umów na wynajem lokali użytkowych,
25) opis  lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży,
26) reprezentowanie interesów gminy jako właściciela lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych w zakresie powierzonym przez Burmistrza,
27) prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych i podejmowanych przez nie uchwał,
28) przedkładanie do Wydziału Finansów i Budżetu wniosków dotyczących wpłaty zaliczek na konta wspólnot mieszkaniowych z tytułu udziału Gminy w nieruchomościach wspólnych na opłacenie kosztów zarządu nieruchomości wspólnych,
29) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zasad polityki czynszowej dotyczącej zasobu komunalnego Gminy,
30) przygotowywanie projektów regulaminów i procedur, zgodnie z którymi zarządcy będą wykonywali czynności związane z zarządem mieniem komunalnym Gminy,
31) przygotowywanie projektów umów na umieszczenie znaków reklamowych na budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych
32) przygotowywanie projektów umów na wynajęcie pomieszczeń gospodarczych i garaży,
33) nakazywanie udostępnienia lokali,
34) nadzór nad zarządzaniem budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność lub współwłasność Gminy,
35) nadzór nad dostarczaniem ciepła do budynków mieszkalnych,
36) rozstrzyganie w sprawach zajmowania przez tę samą osobę lub małżonka dwóch mieszkań,
37) przekwaterowywanie najemcy z domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do lokalu socjalnego,
38) wynajmowanie lokali socjalnych na czas oznaczony,
39) przekwaterowywanie do poprzedniego miejsca zamieszkania lub lokalu socjalnego osób pozostałych bez tytułu prawnego w lokalu po śmierci najemcy oraz do innego lokalu mieszkalnego osób z budynku przeznaczonego do rozbiórki lub remontu,
40) wyrażanie zgody na przebudowę lokali oraz opiniowanie wniosków na zmianę przeznaczenia lokali mieszkalnych na lokale użytkowe,
41) dokonywanie analiz i ocen potrzeb mieszkaniowych oraz możliwości ich zaspokajania,
42) dokonywanie analiz z kontroli gospodarowania zasobami lokali mieszkalnych,
43) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia komunalnego
44) współdziałanie z instytucjami finansowymi i dysponentami funduszy dla pozyskiwania środków na przedsięwzięcia inicjowane przez wydział,
45) współdziałanie z wydziałami merytorycznymi Urzędu w zakresie wykonywanych zadań,
46) przygotowanie i aktualizacja danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Urzędu z zakresu działania wydziału
47) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

 


Komórka nadrzędna:

Pracownicy


Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
p.o. Kierownik

Imię i nazwisko:

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba wytwarzająca informację: Adamiak Irena
Data wytworzenia informacji: 01-02-2018
Osoba wprowadzająca informację: Administrator Administrator
Data wprowadzenia informacji: 01-02-2018